Dete blir stengt for varmen i rekkehusene

Det blir stengt for varmen og varmtvann i husrekkene 1-10 og 26-62. 

  • Fredag 18. november mellom kl. 9 og 16
  • Muligvis mandag 21. november mellom kl. 9 og 16

På grunn av rettelse av skader på radiator-rør.

Lekkasje i varmesystemet

Vi har i løpet av uken hatt problemer med at radiatorene spesielt i blokkene har blitt kalde. 

Det har blitt identifisert som en vannlekasje i bakken utenfor nummer 62. Selv om dette er mellom rekkehus, har det i første omgang gått ut over blokkene på grunn av høydeforskjellen.

Forsøk på å etterfylle systemet med vann har dessverre vist at lekkasjen er større enn vår evne til å fylle på. Pumpen slår av på grunn av overbelasting.

For å unngå ytterligere skader på rørsystemet har VVS gruppen slått av vannet til radiatorene i de fleste rekkehus.

For blokkene skal det nå være vann i systemet, men det er også mye luft – flere leiligheter har hatt helt tomme radiatorer i et par dager. For å få igjen varmen må radiatorene luftes – igjen. Vi vet at flere leiligheter har gjort dette en del i det siste og vi kan ikke garantere at det ikke blir nødvendig igjen om noen dager, når lekkasjen er rettet.

Reparasjonen kompliseres av at det står et stillas på området det skal graves men oppgaven påbegynnes så vidt det er mulig mandag 14. november.

For beboere i rekkehus: Varmen er slått av inntil videre. Borettslaget anbefaler å bruke en sekundær varmekilde (el-ovn) inntil dette er reparert. 

For beboere i blokk: Luft radiatorene deres; lekkasjen har tømt dem og de er fylt med luft som hindrer vannet i å komme frem.

Oppdatering 14.11 kl 15.35:

Tilbakemelding fra VVS gruppen : «I dag har vi gjort nytt midlertidig tiltak, med dette tiltaket er det stor sannsynlighet for at varmen kommer tilbake til alle i dag.» 

I morgen tirsdag blir stillaset bygget om og gravearbeidet startes opp så snart som mulig.

Det kan bli støy utenfor vante perioder i forbindelse med rettelsen. 


Oppdatering 16.11 kl 17:24:

Gravemaskin uten for Bertramjordet 62.
Der gravemaskinen holder skal det også bli gravd opp

 

Gravearbeidet har startet og VVS Gruppen anslår at de kan prøve å reparere røret på fredag.  Dersom de ikke blir ferdige da, vil de fortsette mandag.

Det betyr at det blir stengt for varmen og varmtvann i husrekkene 1-10 og 26-62. 

  • Fredag 18. november mellom kl. 9 og 16
  • Muligvis mandag 21. november mellom kl. 9 og 16

Både varmtvann og radiator-rør løper samme sted og de har avtalt med Celsio (tidl Hafslund) å skifte begge nå det er gravd opp der.


Denne saken oppdateres etter hvert som vi vet mer. 

Resultat av ekstraordinær generalforsamling 8. nov 2022

Som det fremgår av protokollen ble generalforsamlingen enige om å utsette avstemningen om punkt 2, ettersom det er kommet frem flere spørsmål i løpet av helgen som må avklares før en beslutning kan tas.

Det vil bli kalt inn til en ny generalforsamling så snart det er mulig. 

I mellomtiden jobber styret for at ikke denne forsinkelsen skal forsinke rehabiliteringen. Dette innebærer å stokke om på rekkefølgen av hvilke hus som rehabiliteres. Derfor medfører det dessverre at vi ikke kan gå ut med en plan for forventet rekkefølge på oppussingen for rekkehusene.

Strømpriser og solcelleanlegg

Styret har fått forespørsel om hvordan det går med investeringen i solcelleanlegget, nå hvor prisen på strøm har steget til de høyder den har nådd nylig.

Det er ikke noen overraskelse at prisen på strøm er ekstrem høy i Sør-Norge for tiden. Det medfører også ekstra kostnad på fjernvarme, som beskrevet i et annet innlegg.

Status nå

Halvårsregnskapet for strøm viser et merforbruk på 59,000 kroner – omtrent 55% mer enn budsjettert. I praksis skyldes dette at det tok en stund før regjeringens strømstøtte ble lagt inn, og i mellomtiden brukte vi mer enn vi har tjent inn. 

Nå i august er tallet snudd og vi har en nettoinntekt på strøm til borettslaget på ca 12,000 kroner i august; dette trekkes fra merforbruket over når årsregnskapet regnes ut og får oss nærmere budsjettet. Dette er på grunn av mye solskin i august kombinert med ganske høye priser og strømstøtte på forbruket.

Det ser med andre ord ut som om kombinasjonen av strømstøtte, høye salgspriser og mye sol medfører at vi faktisk vil treffe omtrent som forventet på vårt budsjett for 2022 selv om strømprisen er gått gjennom taket. 

Utdrag fra Elvias oversikt

Tiltak for bedre strømregnskap

  • Solceller
  • Nye lyktestolper
  • Automatisk lys i garasjer

Investeringen

Borettslaget har investert en del millioner i solcelleanleggene og det er godt å se at de på nåværende tidspunkt oppfyller det behov vi så for oss. Vi har i løpet av de siste årene innført en rekke tiltak for å spare både på strømmen og varmen; det kan ses på resultatet.

Det lå i forslaget og beregningen da vi investerte i solceller at vi ville måtte bruke noen år på å betale ned investeringen før den kunne gi full uttelling. Det er da også lagt inn i årsbudsjettet til borettslaget at vi betaler ned på det lånet de neste årene. 

Vi ser ut til å treffe omtrent der vi hadde sett det for oss, på tross av strømkrisen i Europa. Et evt. overskudd ut over budsjettet vil bli brukt til å dekke inn ekstrautgifter til fjernvarme slik at vi balanserer budsjettet i 2022. 

Den dag jeg startet å skrive dette, 14. september 2022, leverte solcellene på B20/21, B22/23 og B65/66 ca. 150kWh. Systemet for Resbuild-blokken er separat og jeg har ikke direkte tilgang til hvor mye dette anlegget gir.

Fellesutgiftene

Fellesutgiftene i Bertramjordet Borettslag har vært holdt veldig stabile over mange år; i praksis har månedsbeløpet vært fast i lang tid. Det medfører også at i real-pris er månedskostnaden sunket.

1000 kroner i 2022 svarer til 1360 kroner i 2010 på grunn av inflasjon. Så når man som beboer betaler samme kronebeløp i 2022 som man gjorde i 2010 betyr det i praksis at borettslaget får inn ca. 1/4 mindre i budsjettet i forhold til utgiftene; de stiger med inflasjonen hvert år.

Den forskjellen betyr også at vi må være smarte og innovative for å holde våre felles forbruk i bunn og spare penger der vi kan. Vi ser at når vi skal betale ned de lån vi tar opp for renoveringsprosjektet fra 2024 vil månedsprisen stige. Men de smarte investeringer i lavere forbruk, solceller, bedre isolering, vedlikeholdsfri fasader, etc. hjelper med å holde den stigningen så lav som mulig.

Angående priser på fjernvarme

Som de fleste nok vet om fra før, er vi i Oslo pålagt å bruke fjernvarme til oppvarmning.

Prisen på fjernvarme følger strømprisen, som er steget gradvis i de siste måneder. Flere har henvendt seg for å høre om dette vil ha noen effekt på fellesutgiftene for beboerne.

Et kort svar: Det skal ikke medføre høyere felleskostnader. 

Det litt lengre svaret er at Hafslund, som leverer vår fjernvarme gir tilsvarende kompensasjon som strømstøtten fra regjeringen. Det betyr at selv om prisen per kWh er steget til NOK 3,80 + mva får vi både vår kundegruppes rabatt og kompensasjon slik at vår pris for august var NOK 1,23 + mva per kWh.

 

Utdrag fra kontrakten med Hafslund

Dette er fortsatt høyere enn vi opprinnelig har planlagt med; vårt halvårsregnskap viser en merkostnad for første halvår 2022 på 46% i forhold til budsjettet for samme periode – en ekstrautgift til varme på omtrent en halv million kroner  i årets første 6 måneder.

Årets budsjett som ble vedtatt på generalforsamlingen i juni viser at borettslaget har tilstrekkelig likviditet til å håndtere dette for nå.

Styret holder øye med utviklingen og kommer tilbake med mer info hvis noe endrer seg.

Varme på for vinteren

Så slår vi på varmen for vinteren.

Det blir spennende hvordan prisen på fjernvarme utvikler seg i tiden fremover.

En liten radiator i Bertramjordet

Angående reguleringsplanen: Varsel om begrenset høring – informasjon til beboere i Bertramjordet

Bertramjordet 1 – 74, Holmlia Forslag til detaljregulering inkludert Bertramjordet 67

Planforslaget for Bertramjordet 1 – 74, Holmlia har vært til offentlig ettersyn i perioden 30. mars 2020 til 1. juni 2020. På bakgrunn av innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres av endringene.

Endring i planforslaget
I opprinnelig planforslag var det ikke foreslått påbygg for Bertramjordet 67. Nå ønsker også beboere for dette bygget påbygg. Se illustrasjoner av endringen under.

Høringsbrev
Juridisk bindende tegninger for B67

Eventuelle bemerkninger til endringen
Høringen gjelder bare endringen og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. Du må sende eventuelle bemerkninger til endringene til postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 25.10.2021

Referanse: saksnr.: 201902185-83