Parkering

Generelt om kjøring og parkering
Kjøring inne i borettslaget skal skje i gangfart. Bare nødvendig kjøring er tillatt. Med nødvendig kjøring menes transport for av- og pålessing av tyngre gjenstander og transport av bevegelseshemmede. Hvis det av er nødvendig å parkere et motorkjøretøy inne på tunet i mer enn 20 minutter, uten at det er synlig aktivitet med av- eller pålessing, må det innhentes parkeringsbevis fra styret eller Servicesentralen.

Gjesteparkering
Gjesteparkering foran B 20/21, mot veien.  2 – 3 gjesteparkeringsplasser på Nedre tun (bakken opp mot garasjene).

HC-plasser for gjester:  2 stk foran Bertramjordet Medisinske senter. 1 stk på Nedre tun foran ballbingen.

Reserverte plasser som disponeres av Bertramjordet Medisinske senter og Åsbråten barnehage på dagtid kan også brukes som gjesteparkering etter kl. 17.30 på hverdager og i helgene (lørdag/søndag).

Gjester kan stå på gjesteparkeringen i inntil 3 døgn uten parkeringsbevis. Beboere som har besøk som skal stå lenger, må henvende seg til styret for å få parkeringsbevis.

Beboere i borettslaget og nærliggende borettslag kan kun bruke gjesteparkeringsplassene i 2 timer.

Parkeringsselskap
Bertramjodet har avtale med P-service AS (tidligere SmartSecurity AS). Selskapet utfører parkeringskontroll på vegne av borettslaget i henhold til reglene ovenfor. P-service AS er medlem av Parkeringsklagenemnda.

Parkering av el-biler
Noen av parkeringsplassene i fellesgarasjene er tilrettelagt som ladeplass for elbil og ladbar hybridbil. De som disponerer slike ladbare biler, har fortrinnsrett til disse plassene. Det er en forutsetning for å kunne gjøre krav på ladeplass at vedkommende fra før disponerer parkeringsplass i fellesgarasjene. Andelseiere som disponerer parkeringsplasser med lademulighet, men som ikke selv disponerer elbil eller ladbar hybridbil, må bytte plassen med andelseier som disponerer slik bil og har behov for ladeplass.
Andelseiere som er berettiget til ladeplass, melder sin interesse til styret, og styret er ansvarlig for tildeling av disse plassene etter venteliste. Andelseier betaler for strømforbruket knyttet til lading og leie av ladeboks med et fast beløp hver måned fastsatt av styret, f.t. kr. 400,-.

Leie av parkeringsplasser ute
Borettslaget har en del parkeringsplasser ute. Disse leies f.t. ut til kr. 200,- pr. måned.