Angående reguleringsplanen: Varsel om begrenset høring – informasjon til beboere i Bertramjordet

Bertramjordet 1 – 74, Holmlia Forslag til detaljregulering inkludert Bertramjordet 67

Planforslaget for Bertramjordet 1 – 74, Holmlia har vært til offentlig ettersyn i perioden 30. mars 2020 til 1. juni 2020. På bakgrunn av innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres av endringene.

Endring i planforslaget
I opprinnelig planforslag var det ikke foreslått påbygg for Bertramjordet 67. Nå ønsker også beboere for dette bygget påbygg. Se illustrasjoner av endringen under.

Høringsbrev
Juridisk bindende tegninger for B67

Eventuelle bemerkninger til endringen
Høringen gjelder bare endringen og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. Du må sende eventuelle bemerkninger til endringene til postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 25.10.2021

Referanse: saksnr.: 201902185-83