Angående reguleringsplanen: Varsel om begrenset høring – informasjon til beboere i Bertramjordet

Bertramjordet 1 – 74, Holmlia Forslag til detaljregulering inkludert Bertramjordet 67

Planforslaget for Bertramjordet 1 – 74, Holmlia har vært til offentlig ettersyn i perioden 30. mars 2020 til 1. juni 2020. På bakgrunn av innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres av endringene.

Endring i planforslaget
I opprinnelig planforslag var det ikke foreslått påbygg for Bertramjordet 67. Nå ønsker også beboere for dette bygget påbygg. Se illustrasjoner av endringen under.

Høringsbrev
Juridisk bindende tegninger for B67

Eventuelle bemerkninger til endringen
Høringen gjelder bare endringen og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. Du må sende eventuelle bemerkninger til endringene til postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 25.10.2021

Referanse: saksnr.: 201902185-83

Reguleringssaken på høring

Reguleringssaken er nå ferdigbehandlet av Plan- og bygningsetaten og saken er lagt ut på høring.

Det er et viktig prinsipp at beboere skal informeres om sin mulighet til å uttale seg om planforslaget.

Dette kan gjøres på følgende nettside:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2020033669

Frist for å komme med innspill er 1. juni

Alle dokumenter i saken finnes her:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201902185

Selve planforslaget finnes her:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020041088&fileid=8970090

Ny vaktmesterordning

Som en følge av at vi går ut av Åsbråten sameie er det inngått avtale med Christiania Forvaltning og Eiendom (CFE) om vaktmestertjenester fra 1. januar 2019. Avtalen dekker alle områder i tidligere avtale med Servicesentralen.

Tre dager i uken

Vaktmesteren vil være her tre dager i uken.

Vaktmesteren og styret kan kontaktes gjennom bertramjordet.no/kontakter, eller på telefon i kontortiden:

VAKTMESTER (i arbeidstiden):

Ronny Mikkelsen: 47 45 25 04
ronny@christianiagruppen.no

Tor Andersen: 47 45 25 10
tor@christianiagruppen.no

24 timers vakttelefon: 22 62 50 27

Gjennom kontaktskjema på nettsidene kan beboerne bestille private tjenester fra vaktmesteren. Dette faktureres beboerne. Tjenester som krever spesialkompetanse (VVS, elektro og lignende) omfattes ikke av tilbudet, men CFE kan formidle kontakter til flinke fagfolk.