Styret foreslår nye husordensregler

Styret har vedtatt å foreslå nye husordensregler som legges fram for generalforsamlingen 2016. Les gjennom, og kom gjerne med innspill til styret@bertramjordet.no, eller på Facebook. Nedenfor teksten i forslaget:

Husordensregler for Bertramjordet borettslag

 1. Formål og omfang

Husordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

Husordensreglene er vedtatt på generalforsamling, og kan bare endres av en ny generalforsamling.

Borettslaget har en del utfyllende regler og veiledninger gitt av styret. Disse finnes på borettslagets nettside, www.bertramjordet.no, og er et supplement til husordensreglene.

 1. Aktiviteter og støynivå

Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Barn skal ikke bruke oppgangene som lekeplass.

Det skal være ro i borettslaget mellom klokken 2200 – 0600. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller pÃ¥ annet vis virker sjenerende pÃ¥ omgivelsene. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 2200, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping, saging og lignende, varsles naboer, og det tillates i tidsrommet:

 • hverdager klokken 0700 – 2000
 • helg og helligdager klokken 1000 – 180

3. Bruk av boligen

Beboerne skal sørge for:

 • Ã¥ opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstÃ¥r brann i borettslaget
 • at boligen er utstyrt med godkjent røykvarsler og brannslukningsapparat
 • at avtrekksventiler holdes Ã¥pne for Ã¥ unngÃ¥ kondensskader og muggdannelse i boligen
 • straks Ã¥ melde fra til Servicesentralen eller styret hvis det oppstÃ¥r vannlekkasjer
 • straks Ã¥ melde fra til Servicesentralen eller styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller lignende i boligen.
 • at risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke forekommer.
 • at balkonger eller annet uteareal beboeren disponerer ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende.
 1. Grilling

Kullgrill er tillatt i rekkehusene. PÃ¥ balkonger kan det bare brukes elektrisk eller gassgrill.

 1. Fellesarealer

Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive fellesarealene.

Oslo kommunes regler for kildesortering av søppel skal følges. Spesialavfall og større gjenstander skal leveres på en av kommunens gjenbruksstasjoner, for eksempel Grønmo, eventuelt i Carporten hos Servicesentralen første onsdag i måneden. Avfall og gjenstander skal ikke settes utenfor søppelinnkastene.

Hageavfall skal deponeres på egen merket plass ved siden av parkeringsplassen på Nedre tun.

Av hensyn til brannsikkerheten skal fellesarealene holdes frie for gjenstander som tilhører beboerne.  Barnevogner kan imidlertid plasseres inne på angitte plasser i oppgangene. På parkeringsplassen i fellesgarasjene er det, i tillegg til motorkjøretøy, tillatt å plassere 1 sett bildekk og 1 takstativ. Elektrisk sykkel regnes som motorkjøretøy.

Kun mindre bilreparasjoner er tillatt i garasjene. Større arbeider, som innebærer sveising, sliping, lakkering og lignende er ikke tillatt.

 1. Kjøring og parkering

Kjøring inne i borettslaget skal skje i gangfart. Bare nødvendig kjøring er tillatt. Med nødvendig kjøring menes transport for av- og pålessing av tyngre gjenstander og transport av bevegelseshemmede. Hvis det er nødvendig å parkere et motorkjøretøy inne på tunet i mer enn 20 minutter, uten at det er synlig aktivitet med av- eller pålessing, må det innhentes parkeringsbevis fra styret eller Servicesentralen.

Noen av parkeringsplassene i fellesgarasjene er tilrettelagt som ladeplass for elbil og ladbar hybridbil. De som disponerer slike ladbare biler, har fortrinnsrett til disse plassene. Det er en forutsetning for å kunne gjøre krav på ladeplass at vedkommende fra før disponerer parkeringsplass i fellesgarasjene. Andelseiere som disponerer parkeringsplasser med lademulighet, men som ikke selv disponerer elbil eller ladbar hybridbil, må bytte plassen med andelseier som disponerer slik bil og har behov for ladeplass.

Andelseiere som er berettiget til ladeplass, melder sin interesse til styret og styret er ansvarlig for tildeling av disse plassene etter venteliste. Andelseier betaler for strømforbruket knyttet til lading med et fast beløp hver måned fastsatt av styret.

 1. Dyrehold

Det er tillatt med dyr i borettslaget så lenge lover og forskrifter på området blir fulgt, og hvis det ikke skjer til alvorlig sjenanse for naboene.

 1. Brudd på husordensreglene

Brudd på husordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.

 

 

Nedgravde søppelcontainere i borettsalget

Nytt avfallssystem for Bertramjordet borettslag

søppel

Hvert år betaler borettslaget 175.000 kroner til servicesentralen for avfallshåndtering. Dette innebærer i henhold til avtale:

«Søppelrunde hver morgen. Snur om på beholderne og setter disse på plass. Ved overfylte søppelboder, kjøres dette bort. Rydding/feiing av søppelboder.»

I tillegg betaler vi renovasjonsavgift for henting av avfall.

Styret har sett på mulige alternative ordninger for avfallshåndtering og analysert eventuelle kostnadsgevinster ved å etablere helt nedgravde avfallscontainere.

Analysene viser at en investering i helt nedgravde beholdere vil innebære at dagens kostnader til avfallshÃ¥ndtering erstattes med betaling av renter og avdrag pÃ¥ et lÃ¥n for Ã¥ etablere ordningen. Dette lÃ¥net vil være tilbakebetalt etter 4 – 5 Ã¥r. Kostnadene i nedbetalingsperioden vil ogsÃ¥ være lavere enn dagens kostnader, blant annet fordi ordningen gir mulighet for lavere renovasjonsavgift enn vi har i dag –  og fordi vi ikke lenger trenger Ã¥ betale servicesentralen for sine søppelrunder.

Etter 4-5 år, når lånet er nedbetalt,  vil kostnadene bli vesentlig lavere enn i dag – og på sikt vil det bety store besparelser for borettslaget!

Som tilleggsgevinst kommer også:

 • Skjemmende søppelskur forsvinner – «åpnere landskap»
 • Søppelskur erstattes med sykkelboder
 • Glass og metall container i borettslaget!
 • Lavere vedlikeholdskostnader
 • Færre luktproblemer
 • Ingen brannfare
 • Mindre rotteplager
 • Tilfredsstiller kravene i forskriftene om universell utforming

Se video om hvordan ordningen virker: Video nedgravde søppecontainere

Dette er et forslag styret ønsker å fremme på generalforsamlingen i april, og som vedtas der. Men med denne informasjonen håper vi alle har mulighet til å gjøre seg opp en mening i forkant. Se ellers kommentarer og svar på Facebooksiden til Bertramjordet.

Her er en skisse som viser hvor de nye anleggene er planlagt, og hvor det er planlagt å plassere sykkelboder:

Screen Shot 02-11-16 at 09.56 PM

 

Postkasseskilt og dørklokkeskilt

Hvis du flytter og melder adresseendring gjennom posten.no kan du også bestille gratis postkasseskilt.

Hvis du ikke skal melde flytting, men trenger et nytt postkasseskilt: Send e-post til styret@bertramjordet.no med oversikt over hvilke navn som skal være med på skiltet.

Trenger du dørklokkeskilt kan du også sende e-post til styret@bertramjordet.no. Husk at dørklokkeskilt må ha en kort tekst.

Skiltingen på dørklokker og postkasser er det første besøkende legger merke til. Pene og ryddige skilt er med på å gi et godt inntrykk av oppgangen, og vi oppfordrer alle som trenger det å bestille skilt.

Kattehold – anbefalinger fra Mattilsynet

Vi minner om anbefalingene fra Mattilsynet om kattehold nå som våren og parringstid nærmer seg:

”En viktig del av et ansvarlig kattehold er å sørge for at katten ikke blir eierløs, og at den ikke formerer seg ukontrollert.

Alle katter bør ID-merkes med mikrochip hos veterinæren slik at eieren kan spores opp dersom katten av en eller annen grunn kommer på avveie.

Katter som går fritt ute bør kastreres eller steriliseres for å hindre ukontrollert formering.

I tillegg til ID-merking bør katten ha halsbånd. Dette signaliserer at katten har en eier. Velg et halsbånd med refleks, slik at bilistene ser katten i mørket. Halsbåndet bør ha selvutløsende lås, slik at det åpner seg dersom katten skulle hekte seg fast. Merk halsbåndet med telefonnummer og navn.”

Se mer: www.mattilsynet.no

Rydd garasjeplassen din!

Vaktmesteren har gått gjennom garasjene, og har levert rapport over gjenstander som det i henhold til husordensreglene ikke er anledning til å oppbevare i garasjene. Som kjent er dette bare 1 sett dekk og et takstativ, i tillegg til motorkjøretøyet.

En viktig grunn til at vi følger opp dette er brannfaren.

Flere beboere har nå fått brev om å fjerne forskjellige ting fra parkeringsplassen sin med frist til 31.01.2016, og vi oppfordrer alle til ikke å bruke garasjeplassen til å lagre ting som ikke hører hjemme der.

Servicesentralen stengt 1.2-5.2

Servicesentralen har stengt på grunn av oppussing mandag 1. – fredag 5. februar. Du kan fortsatt ringe 22 61 04 52 i åpningstida, men resepsjonen i Grensestien 23 vil ikke være åpen.

Avtale om kollektivt bredbånd

Styret har, via Multinett AS, inngått avtale med Get om kollektivt bredbånd i borettslaget med virkning fra 1. april.

Kollektiv avtale innebærer at borettslaget inngår avtale om brebåndleverandør på vegne av alle beboerene. Da oppnår vi gunstigere priser enn når hver husstand tegner egne abonnement.

Avtalen innebærer at alle får tilgang til bredbånd med hastighet 5/5 Mbps inkludert i fellesutgiftene. De som ønsker høyere hastighet kan bestille dette til betydelig lavere pris enn den de betaler i dag. Avtalen innebærer også at prisen vi betaler for TV (grunnpakken) reduseres noe.

Det vil komme mer informasjon om hvilke praktiske konsekvenser omleggingen vil få for den enkelte beboer.

Generalforsamling 2016

generalforsamling

Generalforsamlingen blir tirsdag 26. april kl. 18.00 i Grendehuset på Bertramjordet. Forslag som ønskes behandlet på møtet må være levert skriftlig til styret senest 21. mars.

Status for Grendehus Øst (over legesenteret)

Mange spør om når 1. etasje i grendehuset (etasjen over legesenteret) er klart til utleie. Oppussingsarbeidet er nå ferdig, men det gjenstår å skaffe møbler til «peisestua». Dette vil komme på plass snarest mulig over nyttår, men vi kan foreløpig ikke gi noen eksakt tid for når det vil være i orden.

Vi kommer tilbake senere med mer info om dato for når grendehuset er klar til bruk. Ansvaret for prosjektet ligger hos Servicesentralen, som også vil forvalte utleien av lokalet.