Ny forsikringsleverandør – Gjensidige

Fra 1. januar 2021 går vi over fra If til Gjensidige. Overgangen gir ingen endringer for beboerne. Merk likevel at skadedyr nå dekkes gjennom Norsk Hussopp Forsikring, som også foretar skadeoppgjør.
Telefon: 22 28 31 50, epost: skade@hussoppen.no eller www.hussoppen.no.

DETTE MÅ DU HUSKE HVIS DET SKJER NOE UØNSKET I NÆROMRÅDET

Regelen må være at man alltid ringer til politiet (112) ved fare for liv og helse og mistanke om kriminelle handlinger.

Ved mindre alvorlige hendelser, for eksempel støyende oppførsel i det offentlige rom, er det naturlig å ringe bomiljøvekter (Securitas), telefon 916 60 516. Hvis man er usikker på hva som foregår, og situasjonen ikke er akutt, kan man ringe bomiljøvekter som kan undersøke, og eventuelt tilkalle politiet om nødvendig.

Ikke eksponer deg selv ved gå inn i situasjoner på egen hånd, du kan utsette deg selv eller familien din for fare! Hvis du ringer politiet eller bomiljøvekter, hold deg hjemme hos deg selv! Verken politiet eller Securitas kan opplyse om hvem som har kontaktet dem. Hvis de trenger flere opplysninger, vil de ringe deg tilbake.

Vi setter pris på om du melder fra til styret om uønskede hendelser, men styret har ikke døgnvakt. Styret har taushetsplikt om hvem som melder fra om hendelser.

Rutiner ved hendelser i garasjene (hærverk, tyveri m.v.)

RUTINER VED HENDELSER I GARASJENE (HÆRVERK, TYVERI M.V.)

Bileier må straks anmelde forholdet til politiet på korrekt måte og deretter kontakte sitt forsikringsselskap.

Bileier må opplyse til politiet og forsikringsselskapet at det er kamera i garasjene, og at fristen for å ta ut overvåkningsbilder er 6/7 dager.

Politiet og/eller forsikringsselskapet må bekrefte overfor styret i borettslaget at de ønsker utskrift av overvåkningsbilder.

Hvis politiet eller forsikringsselskapet ønsker utskrift fra kamera, kontakter styret Securitas, som tar ut bilder fra det aktuelle tidsrommet. Bildene blir overlevert direkte fra Securitas til politiet/forsikringsselskapet.

Dersom det kun er forsikringsselskapet som ønsker utskrifter, må de dekke utgiftene i forhold til Securitas (timepris ut fra medgått tid).

Styret foreslår nye husordensregler

Styret har vedtatt å foreslå nye husordensregler som legges fram for generalforsamlingen 2016. Les gjennom, og kom gjerne med innspill til styret@bertramjordet.no, eller på Facebook. Nedenfor teksten i forslaget:

Husordensregler for Bertramjordet borettslag

 1. Formål og omfang

Husordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

Husordensreglene er vedtatt på generalforsamling, og kan bare endres av en ny generalforsamling.

Borettslaget har en del utfyllende regler og veiledninger gitt av styret. Disse finnes på borettslagets nettside, www.bertramjordet.no, og er et supplement til husordensreglene.

 1. Aktiviteter og støynivå

Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Barn skal ikke bruke oppgangene som lekeplass.

Det skal være ro i borettslaget mellom klokken 2200 – 0600. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller pÃ¥ annet vis virker sjenerende pÃ¥ omgivelsene. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 2200, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping, saging og lignende, varsles naboer, og det tillates i tidsrommet:

 • hverdager klokken 0700 – 2000
 • helg og helligdager klokken 1000 – 180

3. Bruk av boligen

Beboerne skal sørge for:

 • Ã¥ opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstÃ¥r brann i borettslaget
 • at boligen er utstyrt med godkjent røykvarsler og brannslukningsapparat
 • at avtrekksventiler holdes Ã¥pne for Ã¥ unngÃ¥ kondensskader og muggdannelse i boligen
 • straks Ã¥ melde fra til Servicesentralen eller styret hvis det oppstÃ¥r vannlekkasjer
 • straks Ã¥ melde fra til Servicesentralen eller styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller lignende i boligen.
 • at risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke forekommer.
 • at balkonger eller annet uteareal beboeren disponerer ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende.
 1. Grilling

Kullgrill er tillatt i rekkehusene. PÃ¥ balkonger kan det bare brukes elektrisk eller gassgrill.

 1. Fellesarealer

Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive fellesarealene.

Oslo kommunes regler for kildesortering av søppel skal følges. Spesialavfall og større gjenstander skal leveres på en av kommunens gjenbruksstasjoner, for eksempel Grønmo, eventuelt i Carporten hos Servicesentralen første onsdag i måneden. Avfall og gjenstander skal ikke settes utenfor søppelinnkastene.

Hageavfall skal deponeres på egen merket plass ved siden av parkeringsplassen på Nedre tun.

Av hensyn til brannsikkerheten skal fellesarealene holdes frie for gjenstander som tilhører beboerne.  Barnevogner kan imidlertid plasseres inne på angitte plasser i oppgangene. På parkeringsplassen i fellesgarasjene er det, i tillegg til motorkjøretøy, tillatt å plassere 1 sett bildekk og 1 takstativ. Elektrisk sykkel regnes som motorkjøretøy.

Kun mindre bilreparasjoner er tillatt i garasjene. Større arbeider, som innebærer sveising, sliping, lakkering og lignende er ikke tillatt.

 1. Kjøring og parkering

Kjøring inne i borettslaget skal skje i gangfart. Bare nødvendig kjøring er tillatt. Med nødvendig kjøring menes transport for av- og pålessing av tyngre gjenstander og transport av bevegelseshemmede. Hvis det er nødvendig å parkere et motorkjøretøy inne på tunet i mer enn 20 minutter, uten at det er synlig aktivitet med av- eller pålessing, må det innhentes parkeringsbevis fra styret eller Servicesentralen.

Noen av parkeringsplassene i fellesgarasjene er tilrettelagt som ladeplass for elbil og ladbar hybridbil. De som disponerer slike ladbare biler, har fortrinnsrett til disse plassene. Det er en forutsetning for å kunne gjøre krav på ladeplass at vedkommende fra før disponerer parkeringsplass i fellesgarasjene. Andelseiere som disponerer parkeringsplasser med lademulighet, men som ikke selv disponerer elbil eller ladbar hybridbil, må bytte plassen med andelseier som disponerer slik bil og har behov for ladeplass.

Andelseiere som er berettiget til ladeplass, melder sin interesse til styret og styret er ansvarlig for tildeling av disse plassene etter venteliste. Andelseier betaler for strømforbruket knyttet til lading med et fast beløp hver måned fastsatt av styret.

 1. Dyrehold

Det er tillatt med dyr i borettslaget så lenge lover og forskrifter på området blir fulgt, og hvis det ikke skjer til alvorlig sjenanse for naboene.

 1. Brudd på husordensreglene

Brudd på husordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.