Prosjekt: Vedlikehold – ENØK – Utbygging

Det er startet en prosess med å kartlegge behov for vedlikehold og muligheter for oppgradering av borettslaget i et langsiktig perspektiv. Spesielt ønsker vi å få kartlagt muligheter knyttet til ENØK og muligheter for utbygging.

Prosessen vil være langvarig, og borettslaget vil holdes løpende orientert. Generalforsamlingen vil ta de vesentlige avgjørelsene i prosjektet. På denne siden legger vi ut informasjon om framdriften i prosjektet.
Bertramjordet inn i framtida – presentasjon til beboermøte_ mars 2016
Se fremdriftsplan OBOS prosjekt 2016/2017
OBOS: Utredning del 1 – tilstandsvurdering
OBOS: Utredning del 2 – energivurdering
Mars 2017
OBOS prosjekt er nå i fase 3 i prosjektet. I denne fasen skal informasjonen som har kommet frem i fase 1 og 2 – tilstand og mulige ENØK tiltak sammenstilles til ulike tiltakspakker inkludert kostnader og investeringsgevinster.
I oppstarten av OBOS kartleggingen var intensjonen å kalle inn til beboermøter etter hver fase. Vi ser allikevel at det er vanskelig å legge frem et helhetlig bilde uten å se alle elementene (tilstand, behov for vedlikehold, ENØK og evt utbygging) i sammenheng. Alle deler påvirker hverandre og man kan ikke vurdere kostnader eller gevinster av det ene uten å ta i betraktning det andre.
Vi legger derfor ut rapportene fra fase 1 og 2 i sin helhet , slik at de som ønsker kan lese gjennom disse resultatene (se lenker ovenfor).
Rapport 3 skal leveres ved utgangen av april.
Januar 2017:
OBOS prosjekt er i gang med fase 2 i forhold til det som er beskrevet i fremdriftsplanen som ligger her på siden. Fase 1, som handlet om tilstandsvurdering av bygningsmassen, konkluderte med at tilstanden på bygningsmassen er relativt god, men de anbefalte blant annet at alle dører og vinduer skiftes ut i løpet av de nærmeste årene. Dette gjelder både blokk og rekkehus.
I tillegg er det problemer på mange loft i rekkehusene. Flere rekkehus har den siste tiden blitt sanert for mugg, og det antas at dette er et problem flere steder enn vi per nå har avdekket.
I forbindelse med energikartleggingen har OBOS meldt Bertramjordet inn som kandidat til en EU-søknad for tilskudd til å utføre større løft i forhold til energioppgradering. Det kan bety inntil 10 mill støtte til å gjennomføre tiltak. Det er per nå imidlertid bare sendt inn søknad. Men hvis vi skulle ønske å gå videre i søknadsprosessen, må vi kanskje raskere enn tenkt ta stilling til hvilke tiltak vi ønsker å gjennomføre, basert på OBOS sin kartlegging. Nå venter vi altså på rapport fra fase 2. Når den foreligger, kaller vi inn til et beboermøte.
Vi har selvfølgelig ikke ennå full oversikt over hva som vil være bra og lønnsomt å satse på på sikt. Det kommer først i fase tre! Det er uansett viktig at alle følger med på hva som skjer og infoen som dukker opp i ulike faser – og vi oppfordrer alle til å komme på beboermøter fremover!
September 2016:
Borettslaget har nå inngått avtale med OBOS prosjekt om tilstandskartlegging av eksisterende boligmasse og et mulighetsstudie for energibesparelser og oppgradering til lavenergistandard, samt utbygging
Arbeidet vil følge tre faser:
1. Tilstandsvurdering i forhold til vedlikehold – hva må, bør og kan gjøres
2. Kartlegging av mulige energibesparelser
3. Kostnadsvurdering av ulike tiltak
Se fremdriftsplan for mer detaljert informasjon
Vi tar sikte på å holde 2-3 beboermøter frem mot neste generalforsamling. Et i desember der OBOS prosjekt legger frem resultatene av tilstandsvurderingen og et eller to på våren der resultatene av fase to og tre legges frem. Innkalling vil komme i Bertramposten og på Facebook når det nærmer seg.
Juni 2016:
Generalforsamlingen vedtok 22. juni at det kan brukes inntil 600.000 for å gjennomføre en mulighetsstudie med tanke på vedlikehold og oppgradering. Arbeidsgruppen tar sikte på å ta et valg om samarbeidspartner før ferien, slik at kartleggingen kan starte til høsten.
Mai 2016:
Vi har nå fått tilbud fra tre ulike aktører om å utarbeide en såkalt mulighetsstudie i forhold til vedlikehold og oppgradering av borettslaget de neste årene. Det vil si en kartlegging av: Hva vi MÅ gjøre (påkrevd vedlikehold), Hva vi BØR gjøre (forlenge levetid) og hva vi KAN gjøre (ENØK tiltak og eventuell utbygging). De tre tilbyderne er USBL teknisk avdeling, OBOS prosjekt og Hjellnes consult. Arbeidsgruppen vil gjennomgå tilbudene og gi en anbefaling til valg av leverandør for styret. Når leverandør er valgt, må en ekstraordinær generalforsamling gi sin fullmakt til at styret går i gang med kartleggingen og de kostnadene det vil medføre. Vi tar sikte på at generalforsamlingen blir før sommerferien.
Info fra Bertramposten:
Beboermøte 2. mars NB! Utvidet tema! Alle bør møte!
Utbygging av rekkehus – status ved nyttår